Прием за I клас

Прием за I клас

Прием на ученици за първи клас
2024 / 2025 учебна година

 
Необходими документи за записване в I клас:
1. Заявление
2. Копие на Акт за раждане
3. Удостоверение за завършена ПГ

4. Копие от решение на ТЕЛК на дете с трайни увреждания


Записването на ученици в I клас е всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

За учебната 2024/2025 година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г. С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

Регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg.

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"  събира и обработва лични данни за записващите се в първи клас ученици и на техните родителите/настойници.

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС