Училищно настоятелство

Училищното настоятелство към 131. средно училище „Климент А. Тимирязев“ е независимо доброволно сдружение с нестопанска цел на родители, учители, общественици и бизнесмени, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.