Образци на документи

Образци на документи

Отсъствия до 15 дни

Промяна в Правилника за дейността на 131. СУ "Климент Тимирязев" във връзка с разрешаването на отсъствия до 15 дни в учебната година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изменение на Наредбата за приобщаващото образование от 13.03.2024 г. и решение на Педагогическия съвет от 10.04.2024 г. в Правилника за дейността на 131. СУ се правят следните изменения:

Чл.70, ал. 4., т.1. се променя така: поради заболяване, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар.

Чл.70, ал.4, т. 3. В се променя така: до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж:

- по здравословни причини;

- поради участие в спортно или културно мероприятие;

- за планирано семейно пътуване;

- по извънредни домашни причини.

Чл.70, ал. 4, т. 4 се променя така: мотивираното заявление по предходната подточка се изпраща на класния ръководител чрез електронния дневник Школо преди отсъствието на ученика (в случай на планирано семейно пътуване – не по-малко от 2 седмици по-рано). Ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика.


ВАЖНО!

Тези промени не отменят действието на чл.207, ал 6. Изпит за определяне на срочна или годишна оценка по даден учебен предмет се полага при повече от 25 % отсъствия (ИЗВИНЕНИ И/ИЛИ НЕИЗВИНЕНИ).