Ученически парламент

Ученическият парламент на 131. СУ "К.А.Тимирязев" е структура на ученическото самоуправление. Създаден е през 2021/2022 учебна година.

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.
В състава на УП участват ученици от 5 до 12 клас, избирани на квотен и доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите им.

Има за цел да:
- представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на гимназията, местния инспекторат и МОМН.
- съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
- утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност относно управлението на 131.СУ и да го информира за тази прозрачност.
- докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност.
- да работи за повишаване на културното равнище на учениците.
- да съдейства за реализация на гражданското образование.

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила на 131. СУ „К.А.Тимирязев“.

Ученическият парламент е място, където ежедневно ние, младите хора даваме предложения, обменяме мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Чрез нас се дава гласност по актуални въпроси и на училищни инициативи. Обучаваме се в лидерски умения, как да бъдем истински граждани.

Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.

Работим по годишна програма, която включва дейностите на създадените от нас ученически клубове по интереси.

През миналата на година парламентът осъществи редица дейности,чрез които доказа, че е ефективна форма за участието на младите хора в живота на училището и общината. Участието на ученици от всички класове дава възможност да се обсъждат публично
актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.